• TS. Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch Công đoàn trường

 • Ths Đặng Thông Huề
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch